Ngô Thị Tuyên: 090 346 7887
Ngô Hiền Tuyên
: 098 303 3405

BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẪU THIẾT KẾ CHO PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP 1 – CGD

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC

BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI

XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẪU THIẾT KẾ

CHO PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP 1 – CGD

Mã số: P 2006 – 38 – 07

Chủ nhiệm đề tài: Ths. Ngô Hiền Tuyên

HÀ NỘI- 2006
MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU

I.Tình hình dạy đọc của một số nước trên thế giới

II.Tình hình dạy đọc ở Việt Nam

PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG I: TÌNH HÌNH DẠY HỌC PHÂN MÔN TẬP ĐỌC THEO QUAN ĐIỂM CGD VÀ VIỆC DẠY ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP 1- CGD

I. Tình hình dạy học đọc theo quan điểm của CGD.

II.Tình hình dạy đọc cho học sinh lớp 1- CGD, trường tiểu học Thực Nghiệm

III.Nhận xét

IV.Định hướng xây dựng qui trình dạy đọc cho học sinh lớp 1- CGD

CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG THIẾT KẾ MẪU DẠY ĐỌC CHO HỌC SINH THEO DẠNG BÀI

I.Những yêu cầu chung của hệ thống thiết kế mẫu

II. Hệ thống thiết kế mẫu

CHƯƠNG III: THỰC NGHIỆM

I.Mục đích thực nghiệm

II.Đối tượng, thời gian, địa điểm

III.Phương pháp thực nghiệm

IV. Nội dung thực nghiệm

V. Đánh giá kết quả thực nghiêm

VI. Nhận xét chung về thực nghiệm

PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

* Tài liệu tham khảo

* Phụ lục

Trang

3

3

4

 

 

5

 

5

6

 

7

 

8

 

8

9

23

23

23

23

24

24

28

29

30

PHẦN MỞ ĐẦU

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VIỆC DẠY HỌC PHÂN MÔN TẬP ĐỌC

Hình thành phương pháp và kỹ năng đọc cho học sinh là một trong bốn mục tiêu quan trọng ở bậc Tiểu học (Nghe – nói - đọc – viết).

I. TÌNH HÌg?<


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

1

1

*
*
*
*
*

REGISTER_REQUIRED