Ngô Thị Tuyên: 090 346 7887
Ngô Hiền Tuyên
: 098 303 3405

Giới thiệu về chương trình Tiếng Việt tiểu học CGD

Môn Tiếng Việt tiểu học – CGD là một môn học khoa học, tức là một Hệ thống khái niệm ngôn ngữ học được thiết kế theo ba nguyên tắc: Phát triển – Chuẩn mực – Tối thiểu.
Là một Hệ thống khái niệm khoa học, môn Tiếng Việt tiểu học – CGD đi theo tiến trình phát triển tự nhiên, từ trừu tượng đến cụ thể, từ đơn giản đến phức tạp.
Theo định hướng lý thuyết, với ba nguyên tắc Phát triển – Chuẩn mực – Tối thiểu, có thể thiết kế môn Tiếng Việt tiểu học theo ba khái niệm cơ bản: Tiếng / Từ / Câu.
Lớp Một: Khái niệm Tiếng
Lớp Hai: Khái niệm Từ và khái niệm Câu
Lớp Ba: Mở rộng Từ (Ngữ). Mở rộng Câu
Nhiệm vụ cơ bản của ba lớp đầu cấp này là hình thành khái niệm (mục đích) để dùng (phương tiện) cho hai lớp sau: lớp Bốn và lớp Năm.
Môn Tiếng Việt tiểu học lấy khái niệm ngôn ngữ ở trình độ hiện đại làm chuẩn mực.
Mỗi khái niệm có cấu trúc của nó. Biết được một cấu trúc thì phải làm được hai việc: Một, phân tích cấu trúc ấy ra thành các thành phần cấu thành. Hai, biết rõ mối liên hệ nội tại giữa các thành phần ấy đảm bảo cho cấu trúc tồn tại và vận hành. Cụ thể là phải biết chuẩn xác vị trí, chức năng của mỗi thành phần trong cấu trúc.
Sản phẩm H làm ra sau khi học xong chương trình Tiếng Việt tiểu học – CGD: Học hết lớp Một, H đọc thông viết thạo, nắm vững luật chính tả và không thể tái mù. Học hết lớp Hai, H viết thành Câu. Học hết lớp Ba, H viết đúng Câu, không bao giờ viết Câu què Câu cụt vô nghĩa.
Nghiệp vụ sư phạm hiện đại thiết kế môn Tiếng Việt tiểu học theo hai công đoạn lớn. Công đoạn 1: Căn cứ vào Bản thiết kế, H tự làm ra khái niệm khoa học. Công đoạn 2: H dùng các khái niệm đã học phục vụ cho cuộc sống của H.
Mỗi Công đoạn đều được thiết kế thành Quy trình cứng gồm hệ thống Việc làm được triển khai đến từng thao tác với Nguyên tắc Thầy thiết kế - Trò thi công.

1

1

*
*
*
*
*

REGISTER_REQUIRED