Ngô Thị Tuyên: 090 346 7887
Ngô Hiền Tuyên
: 098 303 3405

Câu hỏi về Tiếng Việt 1 CGD

Câu hỏi:

Ở tiết học âm /h/, khi làm xong Việc 0, trên bảng con của H đã có mô hình phân tích tiếng /ga/. Vậy đến Việc 1 – thao tác 1c: Vẽ mô hình tiếng /ha/. Viết âm /a/ đã biết vào phần vần, T có thể cho H giữ lại mô hình tiếng /ga/ để tiết kiệm thời gian không?

Trả lời:

H cần vẽ lại mô hình. Thao tác này nhằm mục đích tường minh hoá cấu trúc của tiếng /ha/, nó có tác dụng củng cố cấu trúc hai phần của tiếng và kĩ năng viết trên bảng con của học sinh. Đây mới là tuần 4 của chương trình Tiếng Việt 1 nên chưa nên bỏ qua thao tác nào cả.

1

1

*
*
*
*
*

REGISTER_REQUIRED