Ngô Thị Tuyên: 090 346 7887
Ngô Hiền Tuyên
: 098 303 3405

Tóm tắt sách Công nghệ học- tập 2

Công nghệ học (tập 2) là hệ thống những khái niệm liên quan đến Nghiệp vụ sư phạm hiện đại. Đó là các vấn đề liên quan đến năng lực tổ chức và kiểm soát giáo dục, được cụ thể hóa trong môn học theo công thức A -> a, trong đó:
•    A (cái) được coi là nguyên liệu đưa vào công nghệ học, trong bậc tiểu học thì đó là Khoa học, Nghệ thuật và Lối sống
•    -> (cách), thực thi công nghệ học, học sinh dùng thao tác (hệ thống thao tác) tác động lên A, chiếm lĩnh A (đây là quá trình chuyển hóa vào trong)
•    a (cái) là sản phẩm thu được, mang theo năng lượng mới cấp cho sự phát triển cá nhân học sinh

Theo quan điểm của Công nghệ học, trẻ em hiện đại là khái niệm cốt lõi, trụ cột cho tất cả khái niệm trong giáo dục, là đối tượng trực tiếp của tư duy giáo dục hiện đại. Việc thiết kế chương trình dựa trên 3 lĩnh vực là Triết học biện chứng, Tâm lý học hiện đại và khoa học chuyên ngành, với 3 tiêu chí chủ đạo là Phát triển- Chuẩn mực- Tối thiểu.

Sản phẩm giáo dục trong Công nghệ học là sản phẩm tất yếu (khái niệm khoa học), được coi là mục đích ở điểm xuất phát và tiếp tục trở thành phương tiện phục vụ cho mục đích mới. Để làm ra sản phẩm giáo dục, các khái niệm cụ thể như Thiết kế, Thi công, Môn học, Tiết học, Việc làm, Thao tác được mô tả, lý giải một cách cụ thể, với ví dụ sinh động từ sách Tiếng Việt lớp 1.

Xương sống của Công nghệ học là lý thuyết về Tâm lý học hoạt động. Hoạt động được “định nghĩa” bởi đối tượng. Đối tượng có cấu trúc thỏa mãn được các yếu tố:
•    Có các thành phần cấu tạo nào?
•    Mỗi thành phần ấy giữ chức năng gì và có liên hệ với nhau như thế nào trong cấu trúc?
Và từ đó hình thành mối quan hệ giữa đối tượng với chủ thể, sản phẩm và các yếu tố cấu thành nên đối tượng là Chất liệu, Vật liệu, Vật thay thế, Cái mới, Cái tươi mới.

Điểm mấu chốt của Công nghệ học chính là thời gian, vì thời gian nào cũng có giá trị tối đa của nó, không chỉ trong mỗi tiết học mà tính đến toàn bộ thời gian sống. Nên việc dùng lượng thời gian tối thiểu để làm ra một sản phẩm giáo dục có giá trị tối đa (được hiểu là làm gì được nấy, làm đâu chắc đấy).

Như vậy, với những khái niệm đã được đề cập, cuốn sách đem lại cái nhìn tương đối đầy đủ trong việc nhận thức về một giải pháp giáo dục, bằng việc giải quyết đồng bộ mối quan hệ giữa lý thuyết và thực tiễn, theo hướng đi hiện đại hóa nền giáo dục, (công nghệ hóa quá trình giáo dục).

Người tóm tắt
Phạm Duy Anh

1

1

*
*
*
*
*

REGISTER_REQUIRED